วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

บทนำ

สมมติให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ในเมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งพระราชาจะทดสอบความสามารถของนักวิทยาศาสตร์จึงได้สั่งให้นักวิทยาศาสตร์รวมทีมทีมละ 4 คน ให้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปริมาตรและการหาปริมาตรของวัตถุ และทำภาระงานทั้ง 3 ภาระงานให้ผ่าน ทีมใดได้คะแนนรวมมากที่สุด จะได้รับรางวัลจากพระราชาจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. หาปริมาตรของรูปร่างต่าง ๆ ได้

2. รู้จักประวัติของนักวิทยาศาสตร์

3. อธิบายหลักการของอาร์คีมิดีสได้

ภาระงาน


ภาระงานทั้งหมด 3 ภาระงาน

ภาระงานที่ 1 ทำแบบฝึกหัดจำนวน 7 ข้อ แล้ว ส่งใน E-mail mat_z63@hotmail.com

ภาระงานที่ 2 จัดทำ power point นำเสนอเกี่ยวกับประวัติอาคีมีดีส

ภาระงานที่ 3 ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้หลักการของอาคีมีดีส


กระบวนการ


กระบวนการ
1. นักเรียนต้องรวมทีมทีมละ 4 คน
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาระงานที่ 1 เรื่องการหาปริมาตร จำนวน 3 แหล่งเรียนรู้ คือ การหาปริมาตร1 การหาปริมาตร 2 และ
การหาปริมาตร 3
3. ทำแบบฝึกหัดตาม link ที่กำหนดให้ มีทั้งหมด 7 ข้อ ส่งใน e-mail ของครู
4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาระงานที่ 2 เรื่องประวัติของอาคีมีดีส จำนวน 5 แหล่งเรียนรู้ คือ อาคีมีดีส 1 อาคีมีดีส 2
อาคีมีดีส 3 อาคีมีดีส 4 อาคีมีดีส 5
5. จัดทำ powerpoint เพื่อนำเสนอประวัติของอาคีมีดีส หน้าชั้นเรียน
6. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาระงานที่ 3 เรื่อง วิดีโอตัวอย่างการประดิษฐ์อุปกรณ์การหาปริมาตร จำนวน 1 แหล่งเรียนรู้
7. ประดิษฐ์ชิ้นอุปกรณ์การหาปริมาตร จำนวน 1 ชิ้น โดยใช้หลักการของอาคีมีดีส สร้างสรรค์ผลงาน ออกแบบได้ตามความต้องการของนักเรียนเอง นำอุปกรณ์มาสาธิตและอธิบายให้เพื่อนชมหน้าชั้น
8. นักเรียนสามารถศึกษาจากแถบวิดีโอที่กำหนดให้ได้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคีมีดีส
9. เกณฑ์การประเมินครูได้ใส่ไว้ให้แล้วในหัวข้อเกณฑ์การประเมินนักเรียนสามารถเข้าดูได้
10. ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับรางวัล


แหล่งเรียนรู้

ให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามที่กำหนดให้ในแต่ละภาระงานที่กำหนด ตามหัวข้อด้านซ้ายให้ครบถ้วน และศึกษาจากแถบวิิีดีโอที่กำหนดให้

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัด 7 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอภาระงานที่ 2เกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ภาระงานที่ 3
คะแนนรวมภาระงาน 25 คะแนน คะแนนการทำงานเป็นทีม 10 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 35 คะแนน

สรุปจากภาระงานทั้งหมดนักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการหาปริมาตร รูู้จักการหารปริมาตร ศึกษาประวัติของอาร์คีมีดิสนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญ หลักการของอาร์คีมิดิส และสุดท้ายได้ประดิษฐ์ชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเป็นการนำความรู้ทั้งหมดที่นักเรียนได้ศึกษามาเป็นประดิษฐ์ผลงานที่น่าภาคภูมิใจขึ้น