วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัด 7 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอภาระงานที่ 2เกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ภาระงานที่ 3
คะแนนรวมภาระงาน 25 คะแนน คะแนนการทำงานเป็นทีม 10 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 35 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น